Gemeentebelastingen

Aanvullende belastingen:

  • Aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting: 7%
  • Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 1300 opcentiemen (tot eind 2017)
  • Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 820 opcentiemen (vanaf 1 januari 2018)

Reglementen:

Bezwaar:

De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen de belastingaanslag bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen of via e-mail op het e-mailadres belastingen@oostrozebeke.be worden ingediend, ondertekend zijn en worden gemotiveerd. De indiening van het bezwaar moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt: de naam, hoedanigheid, het adres of zetel van de belastingschuldige; het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk vermelden in zijn bezwaar. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verzonden, binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan naar enerzijds de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds de financieel beheerder.

U kan bezwaar indien via dit formulier.

Contactinfo

Dienst financiën

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
financien@oostrozebeke.be
056 67 11 24
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken