Premie kleine landschapselementen (KLE)

Kleine landschapselementen zijn de lijn- of puntvormige elementen waarvan het uitzicht, de structuur of de aard deel uitmaken van de natuur. Deze elementen kunnen het resultaat zijn van menselijk handelen. Bijvoorbeeld: poelen, holle wegen, struwelen, houtkanten, perceelsrandbegroeiing, bomen zoals knotwilgen, ...

In Oostrozebeke wordt een premie gegeven voor de aanleg en onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen.

Eigenaars of gebruikers van eigendommen die gelegen zijn in zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied, agrarisch gebied met landschappelijke waarde, agrarisch gebied met ecologisch belang, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied en bosgebied.

Welke bedragen?

Aanplant en aanleg

De toelage voor de aanplant van kleine landschapselementen en hoogstamboomgaarden bedraagt:

  • voor een haag: 2,5 euro per lopende meter;
  • voor houtkanten: 2 euro per lopende meter;
  • voor een bomenrij: 2,5 euro per boom;
  • voor hoogstammige fruitbomen: 7,5 euro per boom.

De toelage voor het aanleggen van een veedrinkpoel, natuurlijke vijver of poel bedraagt 125,00 euro.

Onderhoud

Voor het knotten van een knotboom wordt een vergoeding toegekend van 12,50 euro per boom.
Voor het ruimen van veedrinkpoelen, natuurlijke vijvers en poelen wordt een vergoeding van 125,00 euro toegekend.
De gecumuleerde toelage voor aanleg en onderhoud van kleinschalige landschapselementen wordt beperkt tot 750,00 euro per aanvrager per jaar.

Hoe werkt het?

De aanvraag en verwerking van uw dossier verloopt volgens het subsidiereglement voor de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen (38.8 kB).

Aanvraag

Een aanvraag gebeurt steeds voor de start van de werken (onderhoud of aanleg) waarvoor u graag toelage zou ontvangen.
Bezorg het ingevulde aanvraagformulier voor aanleg van kleine landschapselementen (124.9 kB) of het ingevulde aanvraagformulier voor onderhoud van kleine landschapselementen (121.8 kB) via de post aan de milieudienst (of door afgifte aan het front office tijdens de openingsuren).
Bij het aanvraagformulier hoort steeds een liggingsplan met exacte aanduiding van de werken en percelen waarop deze werken zullen gebeuren.

Verwerken

Uw aanvraag wordt verwerkt door de milieudienst en het college van burgemeester en schepenen. Na verwerking wordt u op de hoogte gebracht van (gedeeltelijke) goed- of afkeuring van uw aanvraag.
Indien uw dossier (gedeeltelijke) goedgekeurd werd, ontvangt u eveneens een aanvraagformulier voor het uitbetalen van de toelage.

Uitvoeren werken

Het uitvoeren van de werken waarvoor u een aanvraag heeft gedaan gebeurt uiterlijk 2 maanden na de kennisgeving van (gedeeltelijke) goedkeuring van uw aanvraag.
Na het uitvoeren van de werken stuurt u het aanvraagformulier voor het uitbetalen van de toelage op naar de milieudienst.

Controle

De milieudienst controleert de werken en afhankelijk van goed- of afkeuring zal de toelage niet, geheel of gedeeltelijk worden uitbetaald.

Contactinfo

Dienst milieu

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
milieu@oostrozebeke.be
056 67 11 83
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken